منوی دسته بندی

درباره ما

ما ملت امام حسینیم.

که برای خدمت به زوار ملل پاکستان ، هندوستان و… در سرزمین آفتاب ،سیستان و بلوچستان بزرگ گردهم آمده ایم.
تا لبیک یاحسین مان را این بار در صحن شرقی قرارگاه حسین ابن علی با همنوایی برادران و خواهرانی از ملل پاکستان و هندوستان در گوش تاریخ ثبت کنیم.

گر بود عمر به میخانه روم بار دگر
به جز از خدمت رندان نکنم کار دگر

حضرت لسان الغیب

لبیک یا حسین